SponsorMatch - De match-making marktplaats voor sponsorships!

Menu

Algemene voorwaarden

 1. U bent hier:
 2. Algemene voorwaarden

Datum van laatste herziening: 25/07/2017

Welkom bij SPONSORMATCH. SPONSORMATCH BVBA stelt mensen in staat om evenementen te plannen, te promoten en sponsorpakketten te verkopen voor evenementen. Verder kan iedereen via ons eenvoudig evenementen opzoeken en evenementenpagina’s die ze bezoeken doorgeven aan vrienden en kennissen. Op de volgende pagina's vind je onze Servicevoorwaarden, die gelden voor elk gebruik van onze Diensten.

1. ACCEPTATIE VAN VOORWAARDEN

1.1 Overzicht

De volgende voorwaarden (deze "voorwaarden") beheersen al het gebruik door jou als Organisator of Sponsor (=koper) (zoals hieronder wordt gedefinieerd) van (a) de websites en domeinen van SPONSORMATCH BVBA. (inclusief alle webpagina's, subdomeinen en subonderdelen daarin, “het Platform"), (b) alle Diensten die beschikbaar zijn op of via het Platform of anderszins geleverd door SPONSORMATCH. ("SPONSORMATCH") voor je evenementen, en (c) alle software (zoals hieronder wordt gedefinieerd) (gezamenlijk de "Diensten"). De Diensten zijn eigendom van en worden uitgevoerd door SPONSORMATCH. De Diensten worden aangeboden afhankelijk van je acceptatie zonder wijzigingen van alle voorwaarden en bepalingen die hierin worden uiteengezet, evenals andere regelgeving, beleid en procedures die van tijd tot tijd op het Platform worden gepubliceerd door SPONSORMATCH. DOOR ENIG ONDERDEEL VAN DE DIENSTEN TE GEBRUIKEN OF ER TOEGANG TOE TE KRIJGEN, GA JE AKKOORD MET ALLE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN HIERIN EN MET ALLE OVERIGE REGELGEVING, BELEID EN PROCEDURES DIE VAN TIJD TOT TIJD OP HET PLATFORM WORDEN GEPUBLICEERD DOOR SPONSORMATCH. ALS JE NIET AKKOORD GAAT MET DEZE BEPALINGEN, VOORWAARDEN, REGELS, BELEID OF PROCEDURES, MAG JE DE DIENSTEN NIET GEBRUIKEN EN HEB JE ER GEEN TOEGANG TOE. DEZE VOORWAARDEN MOGEN UITSLUITEND WORDEN GEWIJZIGD (I) PER EVENEMENT VIA EEN SCHRIFTELIJKE SERVICEOVEREENKOMST OF SCHRIFTELIJKE ADDENDUMOVEREENKOMST BIJ DEZE VOORWAARDEN, ONDERTEKEND DOOR JOU EN EEN DAARTOE BEVOEGDE FUNCTIONARIS VAN SPONSORMATCH, OF (II) DOOR SPONSORMATCH, ZOALS UITEENGEZET IN ARTIKEL 1.2 HIERONDER.

1.2 Wijziging

SPONSORMATCH behoudt zich het recht voor om, naar eigen inzicht, alle algemene voorwaarden in deze Serviceovereenkomst te wijzigen of te vervangen. Het is jouw verantwoordelijkheid om deze Serviceovereenkomst regelmatig te controleren op wijzigingen. Als je gebruik blijft maken van de Diensten nadat er wijzigingen zijn aangebracht aan deze Servicevoorwaarden, betekent dit dat je die wijzigingen accepteert. Als een wijziging in deze Servicevoorwaarden niet acceptabel is voor jou, kun je niets anders doen dan ophouden met het bekijken en anderszins gebruiken van de Diensten.

1.3 Taal

Wij kunnen deze Servicevoorwaarden, ons Privacybeleid of alle andere regels voor gebruik, beleidsvoorwaarden en procedures die van tijd tot tijd kunnen worden gepubliceerd op het Platform in andere talen vertalen. De nederlandstalige versie van al deze documenten is de versie die bepalend is voor je gebruik van de Diensten, en als er sprake is van een conflict tussen de Nederlandstalige versie en een vertaalde versie, geldt de nederlandstalige versie.

2. BESCHRIJVING VAN SPONSORMATCH

SPONSORMATCH biedt geregistreerde organisatoren en planners van evenementen ("Organisatoren" of “jij/jou”) een simpele en snelle manier om betalingen uit verkoop van sponsorpakketten/registraties, merchandise en diensten voor, en het verzoek om donaties voor evenementen die op het Platform zijn geregistreerd, inclusief servicekosten (zoals hieronder gedefinieerd) te innen van gebruikers die dergelijke evenementen willen sponsoren ("Sponsors"). Organisatoren kunnen het Platform bezoeken, een vragenlijst invullen over hun evenement, met daarin informatie over de prijs, locatie, inventaris, enzovoort, en inschrijvingskosten voor het evenement direct online van de Sponsors innen. Alle betalingen worden uitgevoerd via www.Stripe.com of andere betaaldiensten van derden (gezamenlijk te noemen "Gefaciliteerde betaalmethoden" of "FPM" (Facilitated Payment Methods); M.a.w. Stripe.com is de gateway voor betalingsverwerking van SPONSORMATCH (de "Gateway"). Ga voor meer informatie naar https://Stripe.com/be/legal Deze servicevoorwaarden zijn van toepassing op jou en jouw gebruik van de Diensten in de rol van organisator of als koper/sponsor en/of andere niet-organisator of bezoeker.

3. JOUW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN

3.1 De Diensten

(a) Als Organisator

SPONSORMATCH verleent je hierbij een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar recht om toegang te verkrijgen tot en gebruik te maken van de Diensten, uitsluitend met als doel het maken van een evenementpagina met betrekking tot, en het promoten, beheren, traceren en het innen van registratiekosten voor een evenement dat je hebt ingeschreven op het Platform, in alle gevallen (i) in overeenstemming met deze voorwaarden, en (ii) voor zover toegestaan onder alle toepasselijke wet- en regelgeving (in binnen- en buitenland).

(b) Als Sponsor

SPONSORMATCH verleent je hierbij een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht om gebruik te maken van de Diensten, met uitsluitend als doel het bekijken van het Platform en het zoeken naar, bekijken van, registreren voor en gebruikmaken van een evenement dat op het Platform is geregistreerd, in elk geval (i) in overeenstemming met deze voorwaarden en (ii) voor zover toegestaan op grond van alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving (in binnen- en buitenland).

Niettegenstaande het voorgaande, mag je niet en mag je anderen niet toestaan om, direct of indirect: (i) wijzigingen aan te brengen in, kopieën te maken of anderszins afgeleiden te maken van enig onderdeel van de Diensten of content van het Platform (zoals hieronder wordt gedefinieerd); (ii) reverse-engineering uit te voeren, te disassembleren, te decompileren of anderszins te trachten de broncode of structuur te achterhalen, of de sequentie en structuur van enig onderdeel van de Diensten (tenzij deze beperking op het beperken van reverse-engineering verboden is volgens toepasselijke wetgeving); (iii) te verhuren, in lease te geven, door te verkopen, te distribueren of te gebruiken voor timesharing, servicebureaus of commerciële doeleinden (tenzij voor het beperkte commerciële doel van het verkopen van evenementsponsorpakketten via het Platform in de rol van organisator, in overeenstemming met deze voorwaarden); (iv) mededelingen of labels betreffende eigendom op of in de Diensten of content van het Platform te verwijderen; of (v) deel te nemen aan enige activiteit die de Diensten doorkruisen of verstoren.

3.2 Software

Als je toestemming hebt om Software te downloaden of te gebruiken in samenhang met de Diensten, verleent SPONSORMATCH je hierbij een persoonlijke, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, intrekbare, niet-exclusieve licentie om de Software te gebruiken, uitsluitend voor intern gebruik in samenhang met de Diensten, en uitsluitend in overeenstemming met deze Servicevoorwaarden en de (eventuele) schriftelijke instructies/richtlijnen die door SPONSORMATCH samen met de Software zijn verstrekt. Voor het doel van deze Servicevoorwaarden betekent "Software" alle software die beschikbaar is op of via het Platform, of die op een andere wijze wordt verstrekt door SPONSORMATCH, met inbegrip van en zonder beperking, de mobiele toepassingen van SPONSORMATCH. Voor de duidelijkheid wordt de Software hierna beschouwd als een onderdeel van de "Diensten".

Voor de Software en de verzending van van toepassing zijnde gegevens gelden de uitvoerbepalingen van de Europese wetgeving. Er mag geen Software worden gedownload of anderszins uitgevoerd of heruitgevoerd in strijd met de uitvoerbepalingen van de E.U. Het downloaden of gebruik van de Software is volledig voor je eigen risico. Daarnaast ben je verplicht de Software zodanig te gebruiken dat je voldoet aan alle belgische wetten (op federaal, staats- en lokaal niveau) en de regelgeving van alle creditcardbedrijven.

De Software en bijbehorende documentatie zijn respectievelijk "commerciële computersoftware" en "documentatie bij commerciële computersoftware"; voor elk gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de software of de documentatie door of namens de belgische overheid gelden de beperkingen zoals uiteengezet in deze Serviceovereenkomst.

4. KOSTEN / SERVICEFEE

De Kosten voor het gebruik van SPONSORMATCH (het Platform) staan vermeld op de website van SPONSORMATCH (https://sponsormatch.eu/nl/wat-kost-het).

Voor Sponsors is het gebruik en de consultatie van het Platform van SPONSORMATCH geheel gratis, enkel wanneer een Sponsor ervoor kiest om een sponsorpakket van een Organisator aan te kopen en de betaling uitvoert via de betaalmethode van de payment gateway door hem gekozen is de aankoop een feit en ontvangt hij hiervoor een contractbevestiging en factuur dewelke vallen onder de servicevoorwaarden van SPONSORMATCH. (zie ook punt 5.4.b.) De Sponsor gaat bij uitvoering van de betaling akkoord dat zijn adres- en contactgegevens mogen gebruikt worden door SPONSORMATCH om een contract en factuur automatisch te genereren in naam van de Sponsor met de gegevens die zij hebben opgegeven tijdens de registratie van hun account, alsook andere elektronische communicatie te voeren. Bijgevolg dient de betaling dan ook helemaal uitgevoerd te worden. Indien een betaling niet helemaal uitgevoerd is door bvb. een technisch defect, zal de Sponsor alsnog het bedrag dienen te betalen wanneer het desbetreffende contract elektronisch werd uitgestuurd naar de Organisator.

Voor Organisatoren gelden verschillende opties. Een basispakket om van de Diensten van SPONSORMATCH gebruik te kunnen maken is gratis, daarnaast biedt SPONSORMATCH een aantal abonnementen aan tegen betaling met daaraan extra gebruiksfeatures gekoppeld aan hun account. Raadpleeg de kosten via https://sponsormatch.eu/nl/wat-kost-het. Indien een Organisator een betalende abonnementsoptie verkiest en bevestigd aan SPONSORMATCH zal de organisator instemmen dat SPONSORMATCH, naargelang de gekozen formule, jaarlijks, maandelijks of in één vast bedrag de kosten zal factureren aan de Organisator. (zie ook Betalingsauthorisatie punt 5.4.b.)

5. BETALINGSMETHODEN

5.1 Overzicht

De betalingsverwerking waarvan organisatoren gebruik kunnen maken bij het gebruik van de Diensten is een "Gefaciliteerde betaalmethode" of "FPM", die bestaat uit het innen van inschrijvingskosten voor evenementen via FPM. De betaalmethode/gateway laat de organisator toe bij het gebruik van de Diensten om de betalingen door Sponsors (via FPM) rechtstreeks aan de organisator te laten geworden.

5.2 Gefaciliteerde betaalmethode

(a) Onafhankelijke relatie

Organisatoren en Sponsors die een FPM gebruiken, voeren de desbetreffende betalingstransactie uit via de FPM-service en zijn gebonden aan de toepasselijke voorwaarden die voor de FPM-service gelden. (voor meer info zie ook https://stripe.com/be/legal)

(b) Servicekosten

Organisatoren innen geld rechtstreeks van Sponsors onder de FPM-optie. Door registratie op SPONSORMATCH en het delen van je financiële betalingsinformatie voor en gebruik van de FPM-optie stem je ermee in om (i) SPONSORMATCH alle op dat moment van toepassing zijnde servicekosten (ook wel ‘succesfee’ genoemd) voor sponsorwerving en SPONSORMATCH-betalingsverwerkingskosten te betalen via Stripe.com, die worden gebaseerd op het aantal door jou verkochte sponsorpakketten en/of de waarde van deze sponsorpakketten, en de kosten daarvan die meer gedetailleerd worden beschreven op https://sponsormatch.eu/nl/wat-kost-het, en alle extra servicekosten en eventuele overige kosten die door jou aan SPONSORMATCH moeten worden betaald met betrekking tot de levering van de Diensten (gezamenlijk te noemen "Servicekosten"), waarvan betaling verschuldigd is na ontvangst van de factuur waarin dergelijke kosten worden vermeld; en (ii) de verantwoordelijkheid te aanvaarden om naar eigen inzicht bedragen en beloftes (ROI) aan Sponsors te restitueren. SPONSORMATCH aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor, en de Organisator stemt er hierbij mee in SPONSORMATCH en haar geassocieerde bedrijven volledig schadeloos te stellen voor restituties, fouten bij de uitkering van, of het niet uitkeren van restituties in samenhang met het gebruik van de FPM-optie. Je ontvangt bij elke verkoop van een sponsorpack meteen een factuur voor de daaraan gelinkte Servicekosten die je hebt gemaakt. Voor alle duidelijkheid ; bij gebruik van offline Diensten kan een aparte factuur volgen, de Diensten waarvan hier sprake zijn enkel van toepassing op de servicekosten met betrekking tot het gebruik van het online registratieplatform en de daaraan gekoppelde servicevoorwaarden.

5.3 SPONSORMATCH-betalingsverwerking

(a) Gateway; betalingsproces via Stripe

Wanneer een organisator gebruik maakt van de gateway voor de inning van registratiekosten voor evenementen, worden betalingen rechtstreeks via STRIPE.COM (“gatewayprovider”) verwerkt. Conform de Credit Card Payment-methode (hierna “CCP-methode”) int STRIPE.COM alle registratiekosten voor evenementen namens de Organisator bij de Sponsors, en trekt alle toepasselijke servicekosten af van de registratiekosten voor evenementen die door STRIPE.COM zijn geïnd, waarna het resterende bedrag naar de organisator wordt doorgestuurd binnen vijf (5) werkdagen naar het adres of de rekening die de organisator correct op het Platform en eigen account heeft opgegeven bij SPONSORMATCH, ervan uitgaande dat de gatewayprovider en SPONSORMATCH zich het recht voorbehoudt om gelden in te houden (i) op elk gewenst moment indien de gatewayprovider of SPONSORMATCH dit noodzakelijk acht voor de verwerking en afrekening van alle teruggaven, betwiste kosten, restituties, klachten van klanten, beschuldigingen van fraude, en andere discrepanties en (ii) voor zover toegestaan volgens deze voorwaarden. Er worden geen betalingen gedaan aan een organisator door SPONSORMATCH, noch door de gatewayprovider voor een evenement dat is geannuleerd. Als er al betalingen zijn gedaan door gatewayprovider aan een organisator voor een geannuleerd evenement, moet deze organisator direct overgaan op restitutie rechtstreeks aan de sponsors van alle reeds gedane betalingen na annulering van het evenement.

De dienst die het betalingsproces ondersteunt aan Organisatoren/Verkopers via SponsorMatch wordt aangeleverd door Stripe en zijn onderhevig aan de Stripe Connected Account Agreement, (Overeenkomst om jouw SPONSORMATCH account te koppelen aan een Stripe account) inclusief de servicevoorwaarden van Stripe.com (samen de “Stripe Service Overeenkomst” genoemd). Door akkoord te gaan met de Servicevoorwaarden van SPONSORMATCH of door het platform te gebruiken als Organisator/Verkoper op SponsorMatch, ga je akkoord dat je ook gebonden bent aan de Stripe Service Overeenkomst, dewelke op zich aangepast kan worden van tijd tot tijd door Stripe zelf. Eén van de voorwaarden om dit betalingsproces te gebruiken is dat je SPONSORMATCH accurate en complete informatie verschaft over jezelf en uw onderneming en dat je SPONSORMATCH de toestemming geeft om deze gegevens en de gerelateerde informatie, cfr. gebruik van het betalingsproces aangeleverd door Stripe, over de transactie te delen.

(b) Restituties

Het is de verantwoordelijkheid van de Organisator om zijn restitutiebeleid kenbaar te maken aan Sponsors en om Sponsors te restitueren. Als een Sponsor een verzoek tot restitutie wil doen, moet Sponsor de restitutie aanvragen bij de Organisator. Alle mededelingen of geschillen met betrekking tot restituties zijn zaken tussen de Organisator en de Sponsor, en SPONSORMATCH is op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk voor restituties, fouten bij het betalen van restituties of niet-gegeven restituties in verband met de Diensten. Alle mededelingen en geschillen met betrekking tot terugboekingen en restituties zijn zaken tussen de Organisator en de Sponsor, en SPONSORMATCH is op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk voor terugboekingen in verband met het gebruik van de Diensten door de Sponsor. Als je Sponsor bent en een verzoek wilt doen tot restitutie in verband met een evenement afkomstig uit de Diensten, moet je rechtstreeks contact opnemen met de desbetreffende Organisator.

SPONSORMATCH is niet verantwoordelijk en stelt zich niet aansprakelijk voor alle mededelingen of geschillen met betrekking tot restituties tussen de organisator en de koper, en de organisator stemt er hierbij mee in SPONSORMATCH en zijn geassocieerde bedrijven volledig schadeloos te stellen voor restituties, fouten bij de uitkering van restituties, of het uitblijven van restituties in verband met het gebruik van de CCP-methode. Niettegenstaande het voorgaande, erken je en stem je ermee in dat SPONSORMATCH het recht heeft een restitutie van sponsorpacks af te dwingen op elk moment en om elke reden of zonder reden, inclusief, zonder beperking, als SPONSORMATCH een groot aantal klachten krijgt (dit wordt uitsluitend naar eigen inzicht van SPONSORMATCH bepaald) van Sponsors met betrekking tot het desbetreffende evenement of een ander evenement dat door de organisator is gehouden, of SPONSORMATCH bepaalt geheel naar eigen inzicht dat de organisator zich met frauduleuze activiteiten heeft ingelaten of een valse voorstelling van zaken heeft gegeven. En als een of meer Sponsors een restitutie vragen, wegens een geannuleerd evenement of om welke andere reden dan ook waarbij SPONSORMATCH redelijkerwijze kan verwachten geld terug te moeten betalen, mag SPONSORMATCH, geheel naar eigen inzicht overgaan tot restitutie van koper(s), en de organisator is vervolgens het bedrag van de restitutie verschuldigd aan SPONSORMATCH.

(c) Terugboeking van creditcardbetalingen

Volgens de CCP-optie worden restituties van creditcardbetalingen die door een Sponsor/Koper zijn gedaan, om welke reden dan ook, met betrekking tot een evenement, terugbetaald aan de organisator van het evenement. Alle mededelingen en geschillen betreffende restituties van betalingen zijn tussen de Organisator en de Sponsor, en SPONSORMATCH is niet verantwoordelijk en stelt zich op generlei wijze aansprakelijk voor en de organisator stemt er hierbij mee in SPONSORMATCH en zijn geassocieerde bedrijven volledig te vrijwaren voor restituties die in het kader van de CCP-optie zijn gedaan.

5.4 Niet-exclusieve verhaalsmogelijkheden

(a) Betaling

Indien de organisator SPONSORMATCH bedragen die op grond van deze voorwaarden zijn verschuldigd, niet tijdig voldoet, wordt over deze bedragen rente berekend vanaf de uiterste betaaldatum totdat het volledige bedrag is betaald, tegen een tarief van maximaal (a) tien procent (10%) op jaarbasis, en (b) het maximumbedrag dat wettelijk is toegestaan. Indien de Organisator conform deze voorwaarden of anderszins geld is verschuldigd aan SPONSORMATCH, mag SPONSORMATCH zonder beperking van zijn overige rechten en verhaalsmogelijkheden (i) deze bedragen aftrekken van het uitstaande saldo van de organisator voor het desbetreffende evenement of voor enig ander evenement dat de organisator via de Diensten heeft vermeld; en/of (ii) een factuur sturen naar de organisator ter hoogte van deze bedragen, voor zover het uitstaande saldo van de organisator deze kosten niet dekt, waarna de organisator SPONSORMATCH deze gefactureerde bedragen binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum moet betalen. Indien een aan SPONSORMATCH verschuldigd bedrag niet voor de uiterste betaaldatum is betaald door de organisator, behoudt SPONSORMATCH zich het recht voor om geheel naar eigen inzicht en zonder beperking van overige rechten en verhaalsmogelijkheden, de registratie van de organisator bij de Diensten (inclusief alle accounts die de organisator heeft) te beëindigen en alle overige evenementen die door de organisator zijn aangemeld, te annuleren.

(b) Bevestiging/betaling authorisatie

Na ontvangst van een creditcardautorisatie van elk afzonderlijke sponsorpack-aankoop genereert SPONSORMATCH een automatisch bevestigingsbericht en een sponsorovereenkomst naar de Sponsor en organisator. Je stemt ermee in alle sponsorpakket-verplichtingen onvoorwaardelijk te accepteren die beschreven zijn in deze overeenkomst, na te leven en uit te voeren die door SPONSORMATCH zijn bevestigd via de Diensten, en het is jouw verantwoordelijkheid de status van de Sponsor/koper evenals de overeenkomst en/of eventuele evenementsrestricties te controleren voordat het desbetreffende evenement plaatsvindt.

SPONSORMATCH stelt tevens na elke overeenkomst de desbetreffende factuur én overeenkomst nogmaals ter beschikking om te downloaden op de online account van de Organisator en correlerende Sponsor

Door kredietkaartinformatie te verschaffen of eender welke andere betalingsinformatie dan ook tijdens de registratie of daarna aan SPONSORMATCH te verschaffen verklaren elke Organisator als Sponsor zich akkoord dat deze kredietkaartinformatie of betalingsinfo correct en betrouwbaar is, alsook geven zij de toestemming aan SPONSORMATCH om deze informatie te gebruiken voor het automatisch genereren van facturen en overeenkosten en om deze informatie te gebruiken om de gekozen betalingsmethode via Stripe.com uit te voeren.

(c) Belasting; inhouding

Jij alleen bent verantwoordelijk voor het bepalen van de eventuele accijnzen, belastingen, heffingen en toeslagen op verkoop, gebruik, amusement, toegevoegde waarde en verbruik (gezamenlijk "Belastingen") die van toepassing zijn op jouw gebruik van de Diensten, en voor het inzamelen, overmaken en melden van de juiste bedragen voor dergelijke Belastingen aan de van toepassing zijn overheidsinstellingen, zelfs als SPONSORMATCH je hiervoor belastingtools en belastingcalculators biedt. SPONSORMATCH biedt geen garanties dat eventuele belastingtools of belastingcalculators voldoen aan alle belastingvereisten die op jou van toepassing zijn of dat zulke belastingtools of belastingcalculators zullen resulteren in jouw verzameling of afdracht van alle toepasselijke Belastingen. Deze Belastingen kunnen variëren op basis van de aard van je evenement, de aard van je belastingstatus (individu, entiteit, bedrijf, consument, enz.), je locatie, de locatie van je Bezoekers, kredieten en aftrek waarvoor je in aanmerking kunt komen en andere factoren, en je stelt SPONSORMATCH hierbij niet aansprakelijk voor je gebruik van de belastingtools en/of belastingcalculators. Geen van zulke belastingtools of belastingcalculators mogen worden gezien als juridisch of belastingtechnisch advies. Als je Belastingen op de Diensten int, worden die Belastingen behandeld als Evenementregistratietoeslagen en SPONSORMATCH betaalt zulke bedragen aan jou op hetzelfde moment als de onderliggende Evenementregistratietoeslagen. Als je belastingtools of belastingcalculators gebruikt waarvoor je een belastingnummer moet invoeren, verklaar en garandeer je dat dit belastingnummer echt en juist is. SPONSORMATCH kan je geen juridisch of belastingtechnische adviezen geven, dus zorg ervoor dat je je eigen belastingadviseur vraagt welke belastingen van toepassing zijn. In het geval een overheidsinstelling SPONSORMATCH verplicht welke belasting dan ook die is toe te schrijven aan je gebruik van de Diensten, te betalen, stem je ermee in SPONSORMATCH schadeloos te stellen en te vergoeden voor dergelijke Belastingen en voor alle kosten, boetes, rente en uitgaven die hierop betrekking hebben.

Alle Servicetoeslagen die door SPONSORMATCH in rekening worden gebracht, bevatten geen belastingen behalve als een belasting expliciet staat vermeld op de betreffende factuur of rekening. Je stemt ermee in SPONSORMATCH alle eventuele Belastingen te betalen die worden opgelegd op, en betaalbaar zijn voor, dergelijke Servicetoeslagen (anders dan die welke zijn berekend op basis van het netto-inkomen van SPONSORMATCH). Als je je buiten België en zelfs de E.U. bevindt, kan het zijn dat je zelf een beoordeling moet maken van eventuele indirecte Heffingen op onze Toeslagen (of bepaalde porties van onze Toeslagen) onder de toepasselijke btw-verleggingsprocedure op je indirecte belastingaangifte. Voor zover je zelf een beoordeling moet maken, levert SPONSORMATCH een redelijke inspanning om dit op je facturen aan te geven.

SPONSORMATCH behoudt zich het recht voor betalingen te weigeren die je onder deze regels tegoed hebt, als SPONSORMATCH naar eigen goeddunken denkt dat dit vereist is conform toepasselijke lokale, federale, provinciale, nationale of andere wetgeving, regels, reguleringen, beoordeling of openbare orde.

6. JOUW REGISTRATIEVERPLICHTINGEN

Om als Organisator of Sponsor ingeschreven te zijn als gebruiker van de Diensten ga je met het volgende akkoord: (a) je verstrekt naar waarheid correcte, actuele en complete informatie over jezelf wanneer je daarom wordt gevraagd in het registratieformulier van het Platform (de "registratiegegevens") en (b) je onderhoudt de registratiegegevens en werkt deze direct bij om deze naar waarheid, accuraat, actueel en compleet te houden. Sponsors/kopers moeten zich dus eveneens registreren en een account/profiel creëren op het SPONSORMATCH-platform. Indien Sponsors zich registreren in naam van een bedrijf of meerdere bedrijven bevestigen zij door zich in te schrijven dat ze de autoriteit hebben binnen dit bedrijf om dit te doen. Als je informatie verstrekt die onwaar, onjuist, niet actueel of incompleet is, of als SPONSORMATCH redelijke gronden heeft om te vermoeden dat deze informatie onwaar, onjuist, niet actueel of incompleet is, heeft SPONSORMATCH het recht al je accounts op te schorten of te beëindigen en eventueel toekomstig gebruik van de Diensten (of een deel daarvan) te weigeren. SPONSORMATCH is bezorgd om de veiligheid en privacy van al zijn gebruikers, in het bijzonder kinderen. Om deze reden en om te voldoen aan de gebruiksvoorwaarden van FPM-serviceproviders of andere serviceproviders, moet je minstens 18 jaar oud zijn, of de wettige leeftijd voor meerderjarigheid hebben bereikt die geldt in het land waar je woont als in dit rechtsgebied een oudere leeftijd voor meerderjarigheid geldt, om in aanmerking te komen voor een eigen account.

7. ACCOUNT, WACHTWOORD EN BEVEILIGING

In het kader van het registratieproces van het Platform maak je een wachtwoord en een account aan. Jij bent verantwoordelijk voor het onderhouden van de vertrouwelijkheid van het wachtwoord en het account, en bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die via jouw account worden ondernomen, inclusief maar niet beperkt tot alle acties van subgebruikers die zijn geregistreerd via jouw account. Je stemt ermee in om (a) SPONSORMATCH onmiddellijk op de hoogte te brengen van ongeoorloofd gebruik van je wachtwoord of je account of van elke andere beveiligingsinbreuk, en (b) je account aan het eind van elke sessie af te sluiten. SPONSORMATCH kan en zal niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, schade of enige andere aansprakelijkheid die het gevolg zijn van het niet naleven van deze Sectie of van ongeoorloofde toegang tot of gebruik van je account. In geval van een geschil tussen twee of meer partijen over het eigendom van een account, stem je ermee in dat SPONSORMATCH als enige gerechtigd is een uitspraak te doen in een dergelijk geschil en dat de beslissing van SPONSORMATCH (die beëindiging of opschorting kan inhouden van het account waarover een geschil is ontstaan) definitief en bindend zal zijn voor alle partijen.

8. CONTENT

8.1 Content van het Platform

Je stemt ermee in dat al het materiaal, inclusief maar niet beperkt tot informatie, gegevens, software, tekst, ontwerpelementen, graphics, afbeeldingen en andere content (gezamenlijk "Content"), dat deel uitmaakt van of wordt geleverd via de Diensten of anderszins beschikbaar is gesteld door SPONSORMATCH in verband met de Diensten (gezamenlijk "Content van het Platform"), wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken, dienstmerken, handelsgeheimen of andere intellectuele eigendomsrechten en andere eigendomsrechten en wetten. SPONSORMATCH kan eigenaar zijn van de Content van het Platform of delen van de Content van het Platform kunnen beschikbaar zijn gesteld aan SPONSORMATCH via overeenkomsten met derden. Behalve wanneer uitdrukkelijk en schriftelijk toegestaan door SPONSORMATCH of in verband met jouw gebruik van de bedoelde functionaliteit van de Diensten, stem je ermee in de Content van het Platform niet te verkopen, licentiëren, verhuren, wijzigen, distribueren, kopiëren, reproduceren, verzenden, publiekelijk te vertonen, publiekelijk op te voeren, te publiceren, aan te passen, bewerken of er afgeleide werken van te creëren, of enige Content van het Platform te plaatsen op een andere website of op een computer in een netwerkomgeving, voor welk doel dan ook. Reproduceren, kopiëren of distribueren van enige Content van het Platform voor andere doeleinden is ten strengste verboden zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SPONSORMATCH. Je mag de Content van het Platform uitsluitend gebruiken voor doelen die zijn toegestaan op grond van deze Servicevoorwaarden en alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving (binnen- en buitenlandse). Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk zijn toegekend, zijn voorbehouden.

8.2 Jouw Content

Je erkent en stemt ermee in dat indien je content aan het Platform ("jouw content") bijdraagt, levert of beschikbaar stelt, je hiermee aan SPONSORMATCH een niet-exclusief, wereldwijd, permanent, onherroepelijk, royaltyvrij, overdraagbaar, sublicentieerbaar (op meerdere niveaus) recht en licentie geeft om jouw content, in zijn geheel of gedeeltelijk, in een medium dat nu bekend is of nog ontwikkeld moet worden en voor welk doeleind dan ook te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te wijzigen, te distribueren, te vertalen, te publiceren, er afgeleid werk op te baseren, uit te voeren, weer te geven of anderszins te exploiteren. Je verklaart en garandeert dat je alle rechten, bevoegdheden en gezag hebt die nodig zijn om de voornoemde licentie te verlenen, en dat jouw content in zijn geheel (i) geen inbreuk maakt op rechten van derden, deze niet schendt, de rechten daarop niet wederrechtelijk worden toegeëigend of anderszins in strijd is met de rechten van derden, en (ii) conform alle toepasselijke wetgeving en regelgeving (binnen- en buitenlands) is. Daarnaast moet jouw content accuraat en waarheidsgetrouw zijn. SPONSORMATCH behoudt zich het recht voor om jouw content te allen tijde van het Platform te verwijderen als SPONSORMATCH er, geheel naar eigen inzicht, van overtuigd is dat die niet conform deze voorwaarden is. Bovendien stem je ermee in dat SPONSORMATCH jouw naam en logo (ongeacht of je die al dan niet via het Platform beschikbaar hebt gesteld) mag gebruiken om jou te kunnen identificeren als een bestaande of voormalige klant van SPONSORMATCH, zowel op het Platform als in markteting- en reclamemateriaal. Als je een bepaald creditcardbetalingstype (zoals Mastercard, Visa, American Express) accepteert, geef je daarnaast de eigenaar van dat creditcardprogramma en zijn gelieerde ondernemingen toestemming om je naam, adres en website-URL af en toe in media te gebruiken.

9. GEDRAG

9.1 Bepaalde beperkingen

Of je de Diensten nu gebruikt als Organisator of als Sponsor, je begrijpt dat je aansprakelijk bent voor alle content, in welke vorm dan ook, die je aanlevert of anderszins ter beschikking stelt aan of via de Diensten, en aan Sponsors en andere gebruikers van de Diensten. Je gaat ermee akkoord de Diensten niet te gebruiken voor:

 • het uploaden, plaatsen, via e-mail versturen, verzenden of anderszins beschikbaar stellen van Content die onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, hinderlijk, onrechtmatig, lasterlijk, vulgair, obsceen, bedreigend voor het privéleven van iemand anders, haatdragend of vanuit raciaal of etnisch oogpunt of op een andere manier afkeurenswaardig is;
 • het op enigerlei wijze schade berokkenen aan minderjarigen;
 • het faciliteren van gokken, gaming, loterijen, tombola's, wedstrijden, sweepstakes en/of andere activiteiten waarbij een prijs wordt toegekend anders dan tombola's, wedstrijden of sweepstakes die worden gehouden op een manier die in alle opzichten voldoet aan de Richtlijnen voor tombola's, wedstrijden en sweepstakes van SPONSORMATCH;
 • het zich voordoen als een andere persoon of entiteit, inclusief maar niet beperkt tot een vertegenwoordiger van SPONSORMATCH of forumleider, of het anderszins doen voorkomen dat er sprake is van een zakelijke relatie met een persoon of entiteit;
 • het aanpassen van headers of het anderszins manipuleren van identiteitsgegevens om zo de herkomst te maskeren van Content die via de Diensten wordt verzonden;
 • het uploaden, plaatsen, via e-mail versturen, verzenden of anderszins beschikbaar stellen van Content waarvoor geldt dat je onder geen enkele wetgeving of vanwege geen enkele contractuele of op vertrouwen berustende relatie recht hebt deze beschikbaar te stellen (zoals voorkennis, of gevoelige en vertrouwelijke informatie die is verkregen gedurende een arbeidsovereenkomst of die valt onder een geheimhoudingsverklaring);
 • het uploaden, plaatsen, via e-mail versturen, verzenden of anderszins beschikbaar stellen van Content die inbreuk maakt op patenten, handelsmerken, bedrijfsgeheimen, copyright of andere (intellectuele) eigendomsrechten van een persoon of entiteit;
 • het uploaden, publiceren, e-mailen, overbrengen of op andere wijze beschikbaar stellen van enige Content die betrekking heeft op de verkoop of levering van andere goederen of Diensten dan de verkoop of levering van sponsorpacks en registraties voor evenementen die staan vermeld op het Platform en andere goederen en Diensten die worden verkocht of geleverd in samenhang met dergelijke evenementen;
 • het uploaden, publiceren, e-mailen, overbrengen of op andere wijze beschikbaar stellen van Content die softwarevirussen of andere computercode, bestanden of programma's bevat die zijn ontworpen ter verstoring, vernietiging of beperking van de functionaliteit van, computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur of voor andere interactie met de Diensten op een manier die niet conform deze Servicevoorwaarden is of niet expliciet is geautoriseerd door SPONSORMATCH.
 • het verstoren van de Diensten of servers of netwerken die zijn verbonden met de Diensten, of het niet gehoorzamen aan vereisten, procedures, beleidsvoorschriften of regelingen van netwerken die met de Diensten zijn verbonden;
 • het opzettelijk of onopzettelijk schenden van enige van toepassing zijnde wet- of regelgeving (binnen- of buitenlandse), inclusief maar niet beperkt tot (i) regelgeving afkomstig van de E.U., regelgeving van landelijke of andere beurzen; of het stalken of anderszins lastigvallen van personen of entiteiten.

9.2 Bepaalde corrigerende rechten

Je erkent dat SPONSORMATCH van tevoren geen enkele content controleert die wordt aangeleverd of die ter beschikking wordt gesteld aan jou of derden in verband met de Diensten, maar dat SPONSORMATCH en zijn toegewezen personen het recht hebben (maar niet de plicht) om geheel naar eigen inzicht (i) al je Content geheel of gedeeltelijk te bewaken, wijzigen, bewerken of verwijderen, en/of (ii) je recht op gebruik van de Diensten op elk moment (met of zonder kennisgeving) in te trekken en te beëindigen om welke reden dan ook of zonder reden. Verder erken je en stem je ermee in dat SPONSORMATCH je content mag bewaren en deze ook om welke reden dan ook openbaar mag maken, met inbegrip van en zonder beperking als dit wettelijk verplicht is of in de overtuiging dat het bewaren of openbaar maken noodzakelijk is om: (a) te voldoen aan juridische procedures; (b) deze voorwaarden te handhaven; (c) te reageren op claims dat je content een inbreuk is op de rechten van derden; en/of (d) de rechten, eigendom of persoonlijke veiligheid van SPONSORMATCH, zijn gebruikers en/of het publiek te beschermen. Je begrijpt dat voor de technische verwerking en overdracht van de Diensten, inclusief je content, (i) transmissies via verschillende netwerken nodig zijn, en/of (ii) wijzigingen om te voldoen en aan te passen aan technische vereisten van daarmee verbonden netwerken of apparaten.

10. VRIJWARING

Je stemt ermee in SPONSORMATCH en haar geassocieerde bedrijven, en al haar of hun functionarissen, directeuren, agenten, co-branders, overige partners en werknemers, te verdedigen, vrijwaren en beschermen tegen elke schade (ongeacht of dit directe, indirecte, incidentele schade, gevolgschade of andere schade is), verlies, aansprakelijkheid, kosten en onkosten (met inbegrip van, zonder beperking, redelijke honoraria van advocaten en accountants) als gevolg van claims, eisen, gerechtelijke procedures (voor een arbiter, gerechtshof, mediator of anderszins), of van onderzoeken door derden (elk hiervan een "Claim") als gevolg van of voortvloeiend uit: jouw Content; gebruik van, bijdrage aan of verbintenis met de Diensten door jou of je geassocieerde bedrijven of een van de functionarissen, directeuren, agenten of werknemers van jou of je geassocieerde bedrijven, of overtreding van rechten van anderen; je evenement(en); en/of je schending van deze Servicevoorwaarden. SPONSORMATCH zal je in kennis stellen van dergelijke claims, op voorwaarde dat het niet of verlaat verstrekken hiervan door SPONSORMATCH je verplichtingen in deze niet zal beperken. SPONSORMATCH behoudt zich het recht voor de exclusieve verdediging en controle van elke zaak op zich te nemen die valt onder vrijwaring conform dit artikel, en in dat geval stem je ermee in je medewerking te verlenen aan alle redelijke verzoeken tot hulp bij de verdediging van SPONSORMATCH in dergelijke zaken.

11. WIJZIGING/OPSCHORTING VAN DE SERVICE

SPONSORMATCH behoudt zich het recht voor op elk moment (een deel van) de Diensten tijdelijk of permanent te wijzigen, op te schorten of te staken zonder enige reden of kennisgeving vooraf, en kan dit soms ook daadwerkelijk doen. SPONSORMATCH is er niet verantwoordelijk voor jou een (gedeeltelijke) restitutie te verstrekken van servicekosten om welke reden dan ook, behalve voor servicekosten (exclusief het deel van de servicekosten dat aan FPM´s en andere serviceproviders zijn betaald die door SPONSORMATCH zijn gebruikt in verband met levering van de Diensten) met betrekking tot restituties die aan Sponsors zijn uitbetaald. Je stemt ermee in dat SPONSORMATCH niet aansprakelijk is jegens jou of derden wegens wijzigingen, opschortingen of beëindiging van de Diensten.

12. BEËINDIGING

SPONSORMATCH mag, geheel naar eigen inzicht, je wachtwoord, accounts (of delen daarvan) en/of je recht op gebruik van de Diensten beëindigen, en al je Content binnen de Diensten verwijderen; dit mag op elk gewenst moment en om elke reden of zonder reden, inclusief, zonder beperking, het niet gebruiken ervan, het niet tijdig betalen van honoraria of andere gelden die aan SPONSORMATCH verschuldigd zijn, of als SPONSORMATCH ervan overtuigd is dat je de letter of geest van deze voorwaarden hebt overtreden of niet hebt nageleefd. Je stemt ermee in dat beëindiging van je recht om de Diensten te gebruiken zonder voorafgaande kennisgeving mag worden opgelegd, en je erkent en stemt ermee in dat SPONSORMATCH je account met onmiddellijke ingang mag deactiveren of verwijderen inclusief alle gerelateerde Content en bestanden die in verband staan met je account en/of verdere toegang tot deze bestanden of de Diensten mag blokkeren. Verder stem je ermee in dat SPONSORMATCH geen aansprakelijkheid treft jegens jou of derden voor beëindiging van je recht om de Diensten te gebruiken of er anderszins toegang toe te krijgen. Alle bepalingen van deze voorwaarden die uit de aard der zaak langer gelden dan beëindiging van je recht op gebruik van deze Diensten zullen geldig blijven (met inbegrip van, zonder beperking, de beperking van aansprakelijkheid, vrijstellingen, vrijwaringsverplichtingen, vrijwaringen of garanties, en bescherming van intellectueel eigendom en licenties).

13. KOPPELINGEN

De Diensten of derden kunnen koppelingen naar andere websites of informatiebronnen bevatten. Omdat SPONSORMATCH geen controle heeft over dergelijke websites en informatiebronnen, erken je en stem je ermee in dat SPONSORMATCH niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke websites of informatiebronnen en geen goedkeuring verleent aan en niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor enige Content, advertenties, producten, Diensten of andere materialen op of beschikbaar via dergelijke websites of informatiebronnen. Verder erken je en stem je ermee in dat SPONSORMATCH niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor enige schade of verlies (al of niet feitelijk) veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op dergelijke Content, advertenties, producten, Diensten of andere materialen die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of informatiebronnen.

14. AFWIJZING VAN GARANTIES

DE DIENSTEN WORDEN VERSTREKT "AS IS" EN "AS AVAILABLE". SPONSORMATCH WIJST HIERBIJ UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VAN ELKE AARD, EXPLICIET OF IMPLICIET AF, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, EIGENDOM, NIET-INBREUK EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. SPONSORMATCH GARANDEERT NIET DAT: (I) DE DIENSTEN ZULLEN VOLDOEN AAN JE VEREISTEN, (II) DE DIENSTEN ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF FOUTENVRIJ ZULLEN ZIJN, (III) DE RESULTATEN UIT HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN ACCURAAT OF BETROUWBAAR ZULLEN ZIJN, (IV) DE DIENSTEN ZELF (OF ENIG DEEL DAARVAN) AAN JE VERWACHTINGEN ZULLEN VOLDOEN, OF (V) FOUTEN IN DE DIENSTEN WORDEN GECORRIGEERD. SPONSORMATCH IS NIET VERANTWOORDELIJK EN KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR DE CONTENT, PRODUCTEN, DIENSTEN, ACTIES OF NALATIGHEID VAN GEBRUIKERS, SPONSORS OF ANDERE NIET-ORGANISATOREN, ORGANISATOREN OF DERDEN VÓÓR, TIJDENS EN/OF NA EEN EVENEMENT; EN SPONSORMATCH AANVAARDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIGE GARANTIE WAARVOOR DE VERANTWOORDELIJKHEID WORDT AFGEWEZEN IN (I) TOT EN MET (V) HIERBOVEN. JE ERKENT DAT SPONSORMATCH GEEN CONTROLE HEEFT EN NIETS KAN GARANDEREN OVER DE KWALITEIT, VEILIGHEID OF WETTIGHEID VAN GEADVERTEERDE EVENEMENTEN, DE WAARHEID OF JUISTHEID VAN DE CONTENT VAN GEBRUIKERS (INCLUSIEF SPONSORS, ANDERE NIET-ORGANISATOREN EN ORGANISATOREN) OF HUN VERMELDINGEN, OF OVER HET VERMOGEN VAN ANDERE GEBRUIKERS (INCLUSIEF SPONSORS EN ORGANISATOREN) OM EEN TRANSACTIE UIT TE VOEREN OF DAADWERKELIJK TE VOLTOOIEN. VERDER IS SPONSORMATCH NIET GEASSOCIEERD MET EN HEEFT GEEN AGENCY- OF ARBEIDSRELATIE MET ANDERE SERVICEPROVIDERS DIE WORDEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET DE DIENSTEN (MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, FPM-DIENSTEN) EN SPONSORMATCH HEEFT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR EN WIJST HIERBIJ ALLE AANSPRAKELIJKHEID AF DIE VOORTVLOEIT UIT DE HANDELINGEN OF NALATIGHEID VAN DERGELIJKE ANDERE SERVICEPROVIDERS. DE VOORNOEMDE AFWIJZINGEN VAN VERANTWOORDELIJKHEID ZIJN NIET VAN TOEPASSING INDIEN DIT VOLGENS TOEPASSELIJKE WETGEVING VERBODEN IS. Niettegenstaande het voorafgaande mag je aan SPONSORMATCH wangedrag melden van gebruikers, Sponsors, andere niet-organisatoren, organisatoren en/of derden in verband met het Platform of Diensten. SPONSORMATCH mag, geheel naar eigen inzicht, de melding onderzoeken en de noodzakelijke actie ondernemen.

15. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

SPONSORMATCH, HAAR BETALINGSVERWERKINGSPARTNERS, LICENTIEVERLENERS EN TOEPASSELIJKE CREDITCARDPROGRAMMA'S ZIJN ONDER GEEN ENKELE VOORWAARDE EN ONDER GEEN ENKELE JURIDISCHE THEORIE, IN ONRECHTMATIGE DAAD, CONTRACT OF ANDERSZINS, MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN OF ENIG ANDER ONDERWERP VAN DEZE VOORWAARDEN, AANSPRAKELIJK VOOR: (I) INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE SCHADE, GEVOLGSCHADE, SCHADEVERGOEDINGEN, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADEVERGOEDINGEN WEGENS WINSTDERVING, VERLIES VAN GOODWILL, GEBRUIK, GEGEVENS OF ANDERE ONTASTBARE VERLIEZEN (ZELFS ALS SPONSORMATCH VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OP DE HOOGTE IS GESTELD), (II) DE KOSTEN VAN VERKRIJGING VAN VERVANGENDE DIENSTEN, (III) BEDRAGEN DIE HOGER ZIJN DAN €100,00 (EU) IN TOTAAL VOOR ALLE CLAIMS VAN EEN ORGANISATOR MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN, OF (IV) ZAKEN DIE BUITEN DE REDELIJKE CONTROLE VAN SPONSORMATCH VALLEN. SPONSORMATCH, HAAR BETALINGSVERWERKINGSPARTNERS, LICENTIEVERLENERS EN TOEPASSELIJKE CREDITCARDPROGRAMMA'S AANVAARDEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT JE CONTENT OF DE CONTENT VAN ANDERE GEBRUIKERS VAN DE DIENSTEN. DE BEPERKINGEN HIERBOVEN ZIJN NIET VAN TOEPASSING INDIEN DIT VOLGENS TOEPASSELIJK RECHT VERBODEN IS.

16. VRIJSTELLING

MET BETREKKING TOT DE TOESTEMMING OM TOEGANG TOT DE DIENSTEN TE VERKRIJGEN EN DEZE TE GEBRUIKEN, STEM JE ER HIERBIJ MEE IN OM SPONSORMATCH EN ZIJN GEASSOCIEERDE BEDRIJVEN, EN AL ZIJN EN HUN FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, AGENTEN, CO-BRANDERS, ANDERE PARTNERS EN WERKNEMERS TE VRIJWAREN VAN ALLE SCHADE (DIRECT, INDIRECT, INCIDENTEEL, GEVOLGSCHADE OF ANDERSZINS), VERLIEZEN, AANSPRAKELIJKHEID, KOSTEN EN ONKOSTEN VAN ELKE AARD, BEKEND EN ONBEKEND, DIE VOORTVLOEIEN UIT OF OP ENIGERLEI WIJZE IN VERBAND STAAN MET GESCHILLEN TUSSEN JOU EN DERDEN (INCLUSIEF ANDERE ORGANISATOREN, SPONSORS EN ANDEREN DIE GEEN ORGANISATOR ZIJN) IN VERBAND MET DE DIENSTEN, JE TOEGANG EN GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, OF JE EVENEMENT.

17. PRIVACY

Alle informatie die door jou wordt verstrekt of die door SPONSORMATCH wordt verzameld in verband met de Diensten vallen onder het Privacybeleid van SPONSORMATCH. Dit is te vinden op https://sponsormatch.eu/nl/disclaimer-en-privacy , en is hierbij door middel van verwijzing in deze voorwaarden opgenomen. SPONSORMATCH raadt je ten sterkste aan het Privacybeleid nauwkeurig door te nemen. Organisatoren dienen er met name kennis van te nemen dat SPONSORMATCH informatie kan gebruiken die het ontvangt of verzamelt over Sponsors conform de voorwaarden van haar Privacybeleid, waaronder mogelijk gebruik voor marketing of promotie van andere evenementen of Diensten die van belang kunnen zijn voor dergelijke Sponsors. Bovendien kan informatie die door jou bij de Diensten is ingediend of eraan is verstrekt, openbaar toegankelijk zijn. Je dient privé-informatie of informatie die belangrijk voor je is, te beveiligen. SPONSORMATCH is niet verantwoordelijk voor de beveiliging van dergelijke informatie en is niet aansprakelijk voor de bescherming van de privacy van e-mail of andere informatie die via internet of een ander door jou gebruikt netwerk wordt overgedragen. Je dient je te realiseren dat als je besluit persoonlijke informatie aan de Diensten bekend te maken, deze informatie openbaar kan worden gemaakt. SPONSORMATCH heeft geen controle over en is niet verantwoordelijk voor de handelingen van jou of andere gebruikers van de Diensten (Organisatoren, Sponsors of anderen die geen Organisator zijn).

18. MEDEDELING

Mededelingen aan jou worden gedaan via e-mail of gewone post op het adres dat bij SPONSORMATCH bekend is. De Diensten kunnen ook mededelingen verstrekken over wijzigingen van deze Servicevoorwaarden of andere zaken via weergegeven mededelingen of koppelingen naar mededelingen, meestal via de Diensten. Mededelingen van jou aan ons moeten schriftelijk worden verstuurd. Ons postadres is SPONSORMATCH BVBA, Leliestraat 1, 9552 Borsbeke, België, Europe.

19. INFORMATIE OVER HANDELSMERKEN

De handelsmerken, servicemerken en logo's van SPONSORMATCH (de "SPONSORMATCH handelsmerken") die in verband met de Diensten worden gebruikt en weergegeven, zijn gedeponeerde en niet-gedeponeerde handelsmerken of servicemerken van SPONSORMATCH. Overige namen van bedrijven, producten en Diensten die in verband met de Diensten worden gebruikt, kunnen handelsmerken of servicemerken van derden zijn (de "handelsmerken van derden", en samen met de SPONSORMATCH handelsmerken, de "handelsmerken"). Het aanbieden van de Diensten mag niet worden beschouwd als toekenning, door implicatie, uitsluiting of anderszins, van een licentie of recht op gebruik van een handelsmerk dat in verband met de Diensten wordt weergegeven, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SPONSORMATCH, specifiek voor dergelijk gebruik. De handelsmerken mogen niet worden gebruikt om SPONSORMATCH, noch derden, noch de producten of Diensten van SPONSORMATCH of van derden in diskrediet te brengen, noch op enigerlei wijze (naar het oordeel van SPONSORMATCH alleen) die goodwill in de handelsmerken kan schaden. Het gebruik van handelsmerken als onderdeel van een koppeling naar of van een site is verboden, tenzij SPONSORMATCH een dergelijke koppeling specifiek tevoren schriftelijk heeft goedgekeurd. Alle goodwill die wordt gegenereerd uit het gebruik van handelsmerken van SPONSORMATCH moet ten goede komen aan SPONSORMATCH.

20. ALGEMEEN

20.1 Gehele overeenkomst

Deze voorwaarden omvatten de gehele overeenkomst tussen jou en SPONSORMATCH en bepalen je gebruik van de Diensten, in de rol van organisator of Sponsor/Koper, en vervangen eventuele eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, voorstellen, besprekingen of mededelingen tussen jou en SPONSORMATCH over dit onderwerp, anders dan eventuele schriftelijke serviceovereenkomsten, SPONSORMATCH-overeenkomsten of aanvullende overeenkomsten tussen jou en een bevoegd functionaris van SPONSORMATCH met betrekking tot een specifiek evenement of specifieke evenementen. Mogelijk gelden voor jou ook aanvullende voorwaarden die van toepassing kunnen zijn wanneer je gebruikmaakt van partnerDiensten, content van derden of software van derden of de Diensten in een op een andere manier gebruikt dan in deze voorwaarden wordt uiteengezet.

20.2 Keuze van wetgeving

Deze voorwaarden en de levering van de Diensten aan jou vallen onder de wetgeving van de belgische staat, zoals deze wetten van toepassing zijn op overeenkomsten die worden aangegaan en die geheel binnen België door ingezetenen van België worden uitgevoerd.

20.3 Schendingen van de Servicevoorwaarden

Meld eventuele schendingen van deze Servicevoorwaarden per e-mail aan info@sponsormatch.eu.

Contacteer ons

Adres: SponsorMatch BVBA, Leliestraat 1, 9552 Borsbeke, Belgium

Telefoon nr.: +32 498 61 20 41

Email: info@sponsormatch.eu

Ondernemings & B.T.W. nr.: BE0661.741.720

Volg ons op:

Over SponsorMatch

SponsorMatch is een match-making marktplaats voor alle sponsorships. Wij vinden alle sponsorships waardevol en denken dat ieder project het verdient om gesponsord te worden door de juiste sponsors. SponsorMatch is zo ontwikkeld dat het organisatoren en sponsor project eigenaren makkelijker maakt om hun sponsorpakketten online aan te bieden en te verkopen door gebruik te maken van de sociale media. SponsorMatch is eveneens een toegangspoort dat de juiste tools aanbiedt om het sponsorship verkoopproces makkelijker en sneller te maken. Deze tools bieden de project eigenaren de mogelijkheid aan om o.a. hun eigen sponsorpakketten, gerelateerde contracten en facturen te beheren. Sponsors kunnen makkelijk de juiste sponsor projecten en events opzoeken en filteren volgens hun eigen interessedoelgroepen. Lees meer..

© 2015 - 2018. All rights reserved by SponsorMatch